مدیر عامل : آقای مهندس مجید آزادبخـت

AZAD@TKG.IR

INFO@TKG.IR

mobile:+98 912 179 6192

فروش و مناقصات:

SALES@TKG.IR

TK1@TKG.IR

آدرس:

تهران

خیابان دکتر بهشتی

نرسیده به قایم مقام فراهانی

شماره 402 واحد 28

تلفن :

88517223

88517224

88732404