مدیر عامل:

مهندس مجید آزادبخـت

AZAD@TKG.IR

INFO@TKG.IR

فروش :

مهندس یونس فتاحی

SALES@TKG.IR

 مناقصات:

سرکار خانم  معظمی

TK1@TKG.IR

تهران

خیابان دکتر بهشتی

نرسیده به قایم مقام فراهانی

شماره 402 واحد 28

    88517224   (009821)

    88517223   (009821)

    88732404   (009821)

    88522646   (009821)